Βιβλίο: Laborde J., Tables Numériques de Fonctions Élémentaires
A/M: 
0691
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Δωρεά (ατομική) Φραγκουδάκη (Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών), 21/07/2009
Είδος μηχανήματος: 
Βιβλίο: Laborde J., Tables Numériques de Fonctions Élémentaires, εκδ. Dunod, Παρίσι 1972.